QPS

Connecting teaching and learning

Om QPS

Vad betyder QPS?

QPS står för Quality and Progress System. Systemet skapar nya möjligheter att jobba verksamhetsnära och kontinuerligt med lärande – kvalitet och progression.  Det skapar förutsättningar för att säkerställa att progression tex sker mellan kurser, i relation till examensmålen. Systemet kommer användas av alla utbildningar på medicinska fakulteten och kommer möjliggöra ett ökade samarbeten.


Varför och hur har QPS utvecklats?

QPS är utvecklingsarbete  baserat på:

– Fakultetsövergripande behov och nationella krav
– QPS är resultatet av flera år av workshops, enkäter och möten för fakultetens lärare för att kalibrera de lokala behoven till det aktuella internationella kunskaps- och utvecklingsläget.
– För UKÄs kvalitetsgranskning behövs systematik där vi kan kvalitetssäkra och utveckla utbildningarna. Lärosätenas egna interna arbete med att säkra kvaliteten är viktigt och något som UKÄ granskar.
– Underlätta att arbeta utifrån aktuell forskning inom medicinsk pedagogik och högskolepedagogik 
– Förena och förenkla samarbete redan under utbildningstiden. Vi har mycket gemensamt mellan utbildningarna som kan tas tillvara när vi har infrastruktur som stöder det. 

Hur är QPS uppbyggt konceptuellt?

Det digitala systemet är utvecklat för att stödja fakultetens medarbetare och studenter. En yta för alla på Medicinska fakulteten. Man loggar in med den roll man har (tex kursansvarig) på dator, läsplatta eller mobil. Baserat på din roll får du den information som förväntas vara mest adekvat för dig först. Alla lärresurser hanteras i ett och samma källsystem vilket gör det mesta sökbart för alla som är behöriga att logga in. 

QPS är byggt utifrån grundprincipen som synliggörs i examensordningen – att fakultetens utbildningar har mycket gemensamt i fråga om målområden och innehåll. Det är ju en fakultet där studenterna efter genomgångna utbildningar kommer att jobba i samma sammanhang inom hälso- och sjukvård och/eller forskning. Som student är du inte avgränsad till den kurs som du befinner dig i för stunden utan kommer kunna söka information från både tidigare och kommande kurser inklusive material från andra utbildningsprogram. 

Lärande och bedömning

Vi strävar efter att underlätta självstyrt lärande och lärande med många bedömningstillfällen där möjligheter till olika former av återkoppling samlas och visualiseras för att kunna bidra till långsiktig träning och utveckling. 

I systemet finns allt samlat på en plats, för att du ska kunna följa din progression och för att material kan användas mer ändamålsenligt då. Dvs här kan du söka efter lärmaterial av olika slag, instruktioner till arbetsuppgifter, här genomförs kamratåterkoppling och andra gemensamma aktiviteter. Som student har du ökade möjligheter att samla återkoppling systematiskt från olika former av bedömningar. Olika sorters prov och bedömningar kommer ske i systemet.

Bakgrunden till QPS

Grundutbildningsnämnden (GUN) beslutade om att upphandla ett nytt digitalt system för medicinska fakultetens utbildningar. Det var en del i en långsiktig process i att jobba med digitalisering utifrån pedagogiska behov.

Hur vet fakulteten vilket lärandemål som är svårast att nå? Har några mål i utbildningarna för lågt ställda krav?

Detta är frågor som UKÄ och universitetet vill ha svar på i det kvalitetsarbete som bedrivs. Utan adekvat digitalt stöd är det mycket arbetskrävande att besvara dessa frågor. Samtidigt som fakulteten långsiktigt jobbat med utvecklingsarbete har också en ny nationell utvärderingsmodell som harmonierar väl med det pågående arbetet. UKÄ vill att fakulteten beskriver och motiverar med konkreta exempel hur fakulteten på ett systematiskt sätt säkerställer och följer upp utbildningarnas kvalitet. Genom QPS kan det genomföras kontinuerligt och systematiskt utan merarbete. QPS blir därför en viktig del i kvalitetsarbetet på fakulteten. Lunds universitet har en kvalitetspolicy. Flertalet av dessa aspekter kommer vi kunna följa upp via QPS. 

Litteraturtips 

 
 
 
 
 
 
Ten Mindframes for Visible Learning, bok (Hattie, Zierer 2017). Bok
 

Ny organisation från 1 april

Fakultetsledningen har beslutat om ny projektorganisation fr 1 april 2020. För frågor om QPS efter 1 april hänvisas till vicedekan för grundutbildning, kanslichef samt programnämndsordförande.